Fiskeregler

FISKEREGLER

FOR STATSALMENNINGENE I STJØRDAL

 

I. ALLMENNE BESTEMMELSER

1.  Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder dette, og å kjenne grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve fiske.

2.  Alle som skal drive fiske må ha løst fiskekort. Unntak for dette er personer under 16 år som kan drive   sportsfiske  uten  å  løse fiskekort. For bruk av fast stående redskap og oter, der det er tillatt, må alle, også personer under 16 år, løse fiskekort.

3.   Fiskeutøvere plikter å vise fram fiskekortet når det kreves av fjelloppsynet, politiet eller noen fra  Fjellstyret

4.   Av levende agn er det bare tillatt å bruke meitemark eller insekt. Annet levende agn er strengt forbudt. Fiskeren må opptre varsomt i fiskeområdet, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplasser skal forlates ryddet.

 

II. KROKFISKE

1.  I Lauvvatnet er all fiske forbudt, ellers kan krokfiske og oterfiske foregå i alle vann og vassdrag på Statsallmenningene i Stjørdal.

2.   Isfiske kan foregå med inntil 10 fiskehull pr. fisker. Når isfiske avsluttes må utsatte kroker inntas.

 

III. FASTSTÅENDE REDSKAP

Fiske med faststsående redskap(garn/line) kan i hele sesongen tillates, garn settes på kvelden og tas opp påfølgende morgen. Største tillatte maskevidde er 28 omfar.(19 mm.) på følgende vann:

Leksdal allmenning: Grønnlivatnan, Hakktjønna, Koltjønna, Kinnartjønna, Kvålsvatnet, Stor- Rennen og Bardsvatna, Bruås og Rauå St. allmenning: Stortyldvatnet, Engelsvatnet og Rauåtjønnin.

Sonen og Sonvadsfoss og Meråker St. allmenninger: Østre Sonvatnet. Vigden og Elgvadsfoss St. allmenning:

Fjellstyrets garn kan benyttes på Vigdevann, ved leie av fjellstyrets hytter.

Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no eller på Sakshaug Sport og Best Fisk i Stjørdal eller bensinstasjon i Hegra.

Skitt fiske!

JoomShaper