Bruås og Rauå Fjellstyre

 

 

Beskrivelse:
Totalareal: 58.700 daa – Barskog: 25.700 daa – Annen skog: 26.000 daa – Høyfjell: 160 daa


Fiskedag ved stortyldvatnet

Bruås og Rauå allmenninger ligger nord i kommunen og grenser mot Levanger. Allmenningene er lavereliggende skogsområder med myr, granskog og fururabber som dominerende elementer. Høgsetervola 538 moh og Almlivola 569 moh er de høyeste toppene i området. Stortyldvatnet og Engelsvatnet er de største vannene. Enklest adkomst er bomvei fra Raaen inn til Stortyldvatnet. Allmenningene styres av Bruås og Rauå fjellstyre, som består av:

Arild Gressethvold (FrP), leder          - vara: Marit Skjelstad(SP) 
Harald Flobergseter (AP), nestleder   - vara: Tor Erik Johansen(AP))
Arnstein Kulseth (AP)                       - vara: Stian Hofstad(AP)
Erling Gresseth (H)                          - vara: Håvard Vik(V)
Einar Smågård (SP)                         - vara: Petter Skjeldstad (SP)

Fjellstyret forvalter jakt, fiske, seter og beiterettigheter. Allmenningene har virkes rett som styres av Allmenningsstyret sammen med Statskog som er grunneier.

Småviltjakt:
Bruås og Rauå er med på en felles kortadministrasjon for Fjellstyrene i Stjørdal. Omerådet er i all hovedsak et skogfuglterreng, men ryper finnes på de høyeste toppene.

Storviltjakt:
Bruås og Rauå har 3 jaktfelt for elg som er på 4 års kontrakter. Ledige felt annonseres i lokal press og på www.Inatur.no (søknadsfrist 30/4). Årlig felles det ca. 12 elg på dette området.

Hytter:
Bruås og Rauå har en utleiehytte ved Engelsvatnet. I tillegg er det en åpen hytte ved Rauådammen og ved nedre Rauåtjønnin (se hytter).

Fiske:
Bruås og Rauå fjellstyre er med på en felles kortadministrasjon for Fjellstyrene i Stjørdal(se fiske).

JoomShaper