Storviltjakt

 

 

Elgjakt på statsallmenninger forvaltes av fjellstyrene. Jaktfelt leies ut på 4-årskontrakter til jaktlag. Ledige jaktfelt lyses på Inatur.no og i landsdekkende aviser. Tildeling av jaktfelt skjer ved trekning(innen 15. mai) blant de jaktlag som har søkt innen fastsatt frist(30. april). Nærmere info hos fjellstyrekontoret.
 

Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i statsallmenning

1. Søknad, tildeling og trekning.
a) Tildeling av jaktfelt skjer ved loddtrekning blant jaktlag som har søkt innen en fastsatt frist (30. april). Lag og personer som har fått tildelt jakt vil bli tilskrevet.

b) Fjellstyret skal så raskt som mulig etter tildeling oversende kontrakten for underskrift. Før jakta skal jaktlaget få tilsendt nødvendige dokumenter vedrørende jaktfeltet. Tildeling av jakt på statsallmenning er et enkeltvedtak og kan påklages fjellstyret innen tre uker etter offentliggjøring av trekningsresultatet.

c) Innenbygds jaktlag kan gis en viss fortrinnsrett til jaktfelt. Grunnregelen er at 60 % av fellingstillatelsene kan forbeholdes innenbygdsboende1. Dispensasjon til annen fordeling kan gis av Direktoratet for Naturforvaltning (DN).

d) Innenbygds og utenbygds jaktlag kan søke på alle jaktfelt. Utenbygds jaktlag tildeles innenbygds felt kun når dette ikke har innenbygds søkere.

e) Elg- og hjortejakt i statsallmenning kan som hovedregel bare leies bort til privatpersoner. Et jaktlag kan som hovedregel årlig bare leie ett jaktfelt på statsallmenning/statens grunn1.

f) Fjellstyret kan bestemme at jaktlag skal bestå av et minste antall jegere. Jaktlag med jeger som disponerer egen eiendom med areal som gir fellingsrett på minst ett dyr eller har annen jakt på privat eller statlig grunn, vil ved tildeling bli prioritert etter jaktlag med jegere som ikke har slik jaktmulighet. Jegere med slik jaktadgang på privat eller statlig grunn skal oppgi dette i søknaden. Jeger med jakt på statsallmenning, kan ikke jakte på egen grunn, privat grunn eller annen statlig grunn før året kvote på tildelt område på statsallmenning er felt. Dersom jeger holder tilbake informasjon i søknaden, eller jakter på egen grunn, privat grunn eller annen statlig grunn før jakta på statsallmenningen er avslutta, kan fjellstyre vedta å utelukke vedkommende jeger eller oppheve kontrakten med jaktlaget. 1

2. Jaktlag og sammensetning
a) Jaktlag er å betrakte som innenbygds dersom flere enn halvparten av jaktlagets medlemmer, inklusive jaktleder, er bosatt (registrert i folkeregisteret) i kommunen jaktfeltet ligger. Kravet må være oppfylt i hele jaktlagets kontraktsperiode.

b) En jeger kan kun oppføres på og delta på ett jaktlag.

c) Jaktlaget skal bestå av minimum 4 personer for jaktfelt med kvote til og med 3 dyr. Jaktlaget skal bestå av minimum 6 personer for jaktfelt med kvote på 4 dyr og flere.

d) Søknad om endringer i jaktlagets sammensetning, etter at jaktlaget er tildelt jaktfelt, skal skje skriftlig til fjellstyret. Det kan etter søknad normalt gis mulighet til å supplere jaktlaget med inntill to personer som ikke disponerer egen jakt eller deltar i jakt på annen grunn. Fjellstyret vil ved enhver slik søknad på selvstendig grunnlag velge å akseptere eller avslå søknaden.

e) Den som i løpet av de siste 3 år er rettskraftig dømt til straff, eller har vedtatt forelegg for brudd på viltlov m/forskrifter, kan utelukkes for elg- og hjortejakt på statsallmenning/statens grunn. Dersom det i ettertid viser seg at jaktlaget eller noen av dets medlemmer ikke oppfyller de gitte krav til å søke på elg/hjortejakt i statsallmenning kan kontrakten heves, og jaktfeltet umiddelbart tildeles annet jaktlag.

f) Oversikt over hva som skal dokumenteres sendes jaktlaget sammen med kontraktsformular. Jaktlaget skal sende inn nødvendig dokumentasjon på at offentlige og fjellstyrets krav som er satt for å delta under jakten er oppfylt for samtlige deltakere på jaktlaget. Slik dokumentasjon og oppgjør skal foreligge før underskrevet kontrakt returneres jaktlaget.3. Under jakt
a) Under jakta skal følgende dokument medbringes:
- Kontrakten, med vedlegg.
- Bevis for innbetalt jegeravgift3.
- Bevis for godkjent skyteprøve3.
- Våpenkort for våpenet som benyttes under jakta (eventuelt utlånserklæring fra eier av våpenet)2.
- Bevis for godkjent ettersøksekvipasje eller ettersøksavtale3.

b) Jaktlaget plikter å sette seg nøye inn i feltets grenser. Eget kart skal følge kontrakten og/eller jaktlederpermen.

c) Jaktlaget skal etter at dyr er felt, og senest i løpet av dagen, gi melding til oppsyn/kontaktperson. Ved feilfelling skal det gis melding umiddelbart. Fjellstyret kan før jakta starter avtale andre meldingsrutiner. Mangel på varsling regnes som misslighold jmf. kontraktens punkt 8. Jaktlaget skal merke av stedet på kart og på forespørsel fra oppsyn/kontaktperson påvise fellingssted i terrenget. Slakteavfall skal ligge utildekket.

d) Ku som er i følge med kalv skal ikke felles før kalven.

e) Kontrakten gir ingen rett til å begrense andres aktivitet på jaktfeltet som ferdsel i henhold til allemannsretten, bærplukking, småviltjakt, næringsutøvelse og lignende.

f) På nærmere bestemte områder kan det etter skriftlig samtykke fra oppsyn/kontaktperson gis anledning til å jakte i tilgrensende/andre jaktfelt, og/eller få tildelt tilleggsdyr av ledig kvote. Tilleggskontrakt skal underskrives av oppsyn/kontaktperson og jaktlagsleder.

g) Etter søknad kan det etter første jaktuke tas inn gjestejeger(e) på laget under forutsetning av at denne kan forevise gyldig dokumentasjon (jmf punkt 2f) Tilleggskontrakt skal underskrives av oppsyn/kontaktperson, jaktleder og gjestejeger(e).

4. Skadeskyting-feilskyting
a) Med hensyn til ettersøksplikt, forfølgningsrett og avliving av såret storvilt gjelder følgende: Den som under jakt skadeskyter storvilt, plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Jegeren plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke. Jegeren og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens ettersøk pågår. Innen valdets grenser skal ettersøk om nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen. Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold underrette oppsyn/kontaktperson og kommunen3.

b) Dersom det felles dyr som ikke er i henhold til tildelingen skal beskjed umiddelbart gis til oppsyn/kontaktperson.

c) Felling av dyr som ikke inngår i kontrakt regnes som misslighold jmf kontraktens punkt 8 og forskriftens § 16. Ved grov feilfelling eller andre spesielle hendelser kan fjellstyret kreve skriftlig rapport om hendelsen fra jaktlag v/leder og evt. fra oppsyn/kontaktperson.

d) Dyr som ved ettersøk blir funnet dødt og kjøttet blir kassert, blir belastet lagets kvote. Som hovedregel blir grunnavgift ikke tilbakebetalt. Dyr som blir funnet dødt etter at kommunal viltmyndighet har gitt beskjed om at ettersøk er avsluttet, betraktes som fallvilt og belastes ikke kvoten4.

5. Veiing/kontroll
a) Oppgjør for felte dyr skal som hovedregel skje ved at dyrene veies1. Alle felte dyr skal kontrolleres/veies av oppsyn/kontaktperson. Jaktlaget kan kreve kopi av underskrevet veieskjema.

b) Dyrene skal veies senest sju dager etter at de er felt. Oppsyn/kontaktperson skal bestemme når og hvor dyret skal veies. Jaktlaget er ansvarlig for å bringe dyr fram til godkjent veiested avtalt med oppsyn/kontaktperson. Jaktleder er ansvarlig for at veiing avtales med oppsyn/kontaktperson innen fristens utløp.

c) Hele dyret skal veies. Minst halvparten av dyret, og fortrinnsvis hele og halve dyr, bør veies samtidig for å få riktig vekt. Oppsyn/kontaktperson kan forlange å få veie dyret helt, før det deles/parteres. Dette må eventuelt jaktlaget få beskjed om når melding om felt dyr blir mottatt.

d) Dersom lokale forhold vanskeliggjør veiing, kan det mellom fjellstyret og jaktlag avtales at avregning skal skje etter middelvektene i vedkommende distrikt. Slik avtale skal gjøres før jakta starter.

e) Fjellstyrene bruker følgende tabell for å korrigere for varmvekt:
- Dyret veies samme dag som det er felt……….……-3%
- Dyret veies dagen etter at det er felt……………….-2%
- Dyret veies to dager etter at det er felt……………..-1%
- Dyret veies senere…………………………………..Ingen korrigering

6. Ved jaktslutt
a) Når jaktlaget har felt kvoten eller avsluttet jakta før jakttidens utløp, plikter jaktlaget straks å gi beskjed om dette til oppsyn/kontaktperson. Jaktlaget plikter også å gi opplysninger og innlevere prøver/materiale/skjema som kreves1.

b) Etter jakttidens slutt skal rapportering skje så fort som mulig, men senest fem dager etter at jakta er avsluttet1. For sen rapportering regnes som misslighold, jmf kontraktens punkt 8.

c) Betaling av fjellstyrets påkrav overfor jaktlaget skal skje innenfor de frister som er fastsatt på innbetalingsgiroen. Forsinket innbetaling regnes som misslighold, jmf kontraktens punkt 8.

d) Etter endt jakt kan fjellstyret oversende rapport/statistikk om resultatet innen valdet/kommunen og aktuell region til jaktlaget.

7. Tvister
a) Tvister ihht privatrettslige avtaler skal forsøksvis løses i minnelighet mellom partene. Hvis det ikke oppstår enighet kan saken anmeldes

b) Brudd på offentligrettslige regler rapporteres til politiet.

c) Fjellstyret kan bringe saken inn for en egen sanksjonsgruppe for vurdering.

d) Offentligrettslige vedtak og enkeltvedtak fattet av fjellstyret kan påklages DN innen nærmere fastsatte frister3.

Fotnoter:
1. jmf. forskrift av 8. mars 2004 om jakt, fangst og fiske i statsallmenning.
2 jmf. lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon mv.
3 jmf. forskrift av 22. mars 2002 nr 150 om utøvelse av jakt og fangst.
4. jmf. forskrift av 22.03.2002 nr. 0150 om utøvelse av jakt og fangst samt rundskriv til denne.

JoomShaper